09 września 2023
PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE OSZUSTWO 286 KK Wbrew obiegowym opiniom, że „za długi nie idzie się
14 sierpnia 2023
Przekształcenie przedsiębiorcy, a sprawa cywilna Przedsiębiorca, który w trakcie procesu cywilnego przekształcił swoją działalność
10 sierpnia 2023
Ile kosztuje sprawa w sądzie? Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Na wstępie należy zaznaczyć,
19 lipca 2023
LUSTRATOR SPÓŁDZIELNI Zważyszy na coraz większe zainteresowanie spółdzielnią, jako formą prowadzenia działalności gospodarczej,  zauważalne
16 czerwca 2023
CZYM JEST WEKSEL? Weksel to papier wartościowy, który służy do formalizowania zobowiązań pieniężnych. Jest
12 czerwca 2023
SPRZEDAŻ SPADKU Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że istnieje możliwość sprzedaży spadku. Spadkodawca
06 czerwca 2023
TESTAMENT PISEMNY WAŻNOŚĆ W Polsce testament  pisemny (odręczny) jest jednym z rodzajów testamentów, które
05 maja 2023
Złożenie PIT po terminie – co robić? 2 maja upłynął termin składania zeznań PIT
15 sierpnia 2020
Słownik pojęć prawnych - "C" jak Czynność prawna

   Definicji czynności prawnych możemy wymienić tyle ilu jest autorów publikacji na ten temat. Polskie ustawodawstwo nie zawiera definicji legalnej pojęcia czynności prawnych. Natomiast art. 56 kodeksu cywilnego stanowi, że; „Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów.”.

 

   Celem przybliżenia tego pojęcia, można powiedzieć, że czynnością prawną nazywamy przewidzianą ustawowo czynność podmiotu prawa, zawierającą co najmniej jedno oświadczenie woli tego podmiotu, która wywołuje określone skutki prawne przewidziane przez ustawę.

 

Doktrynalnie można rozróżnić, między innymi, następujące rodzaje czynności prawnych;

 

1. Czynności jednostronne i wielostronne

 

   Czynności jednostronne; są to czynności prawne, do których ważności, wystarczy oświadczenie woli złożone tylko przez jedną osobę. Do takich czynności zaliczyć możemy, np. testament, oświadczenie o uznaniu długu, udzielenie pełnomocnictwa, wypowiedzenie umowy.

Czynności wielostronne; są to najbardziej „klasyczne” czynności prawne, gdzie oświadczenia woli składają dwa, lub więcej, podmiotów. Do takich czynności zaliczyć możemy w szczególności umowy, gdyż do jej zawarcia wymaga się złożenia co najmniej dwóch oświadczeń woli, złożonych przez dwa różne podmioty.

 

2. Czynności inter vivos i mortis causa; czynności prawne inter vivos

 

   Są to czynności prawne „między żyjącymi”. Skuteczność tych czynności dochodzi do skutku, co do zasady, w chwili ich dokonania. Natomiast czynności mortis causa (na wypadek śmierci), w przeciwieństwie do tych powyżej, nabywają skuteczności dopiero  w chwili śmierci osoby, która ich dokonuje. Wyróżniamy dwie takie czynności; umowa o zrzeczenie się dziedziczenia między spadkobiercą ustawowym, a przyszłym spadkodawcy, oraz testament.

 

3. Czynności konsensualne i realne

 

   Czynność prawna konsensualna, osiąga swój skutek w następstwie złożenia oświadczenia woli. Nie jest przy tym konieczna żadna czynność faktyczna. Przykładami takich czynności jest chociażby umowa sprzedaży nieruchomości, której skutek zostaje osiągnięty przez złożenie oświadczeń woli stron transakcji. Złożenie oświadczeń odbywa się poprzez złożenie podpisów pod umową. Jest to czynność wystarczająca dla skuteczności zawarcia umowy. Nie wymagane jest przy tym przeniesienie posiadania nieruchomości, czy też zapłata ceny nabycia.

 

   Przeciwieństwem są czynności realne, które dla swojej skuteczności wymagają czynności faktycznej (realnej), polegającej na przeniesieniu władztwa nad rzeczą. Do umów realnych zaliczamy umowę przechowania, umowę zastawu, czy też użyczenie.

 

   Należy mieć na uwadze, że umowy realne stanowią mniejszość w polskim prawie.  Większość czynności jakie dokonujemy, są to czynności konsensualne.

 

4. Czynności odpłatne i nieodpłatne

   Rozróżnienie tych dwóch rodzajów czynności prawnych polega na ustaleniu, czy dana czynność dokonana została z zamiarem otrzymania w zamian korzyści majątkowej, czy też  nie.

 

   Zdecydowanie częściej spotykamy się z czynnościami odpłatnymi. W ich wyniku, jedna ze stron otrzymuje korzyść majątkową, która stanowi ekwiwalent dokonanego przysporzenia. Klasycznym przykładem takiej czynności jest umowa sprzedaży; w zamian za określony towar, lub usługę, nabywający przenosi na sprzedawcę własność środków pieniężnych.

   Do czynności nieodpłatnych zaliczyć możemy natomiast umowę darowizny, lub umowę użyczenia.

 

Przegląd orzecznictwa dotyczącego czynności prawnych

 

Uchwała SN z dnia 9 grudnia 2011 r., III CZP 79/11;

Nieważna jest umowa darowizny nieruchomości ukryta pod pozorną umową sprzedaży tej nieruchomości.

 

Postanowienie Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 22 marca 2013 r. III CZP 85/12    

Dopuszczalne jest - co do zasady - dokonanie czynności prawnej zawierającej zastrzeżenie, że jej skutek zależy od skorzystania z uprawnienia lub woli wykonującego zobowiązanie, a zdarzenie zależne od zachowania strony może polegać na spełnieniu lub niespełnieniu świadczenia. Zastrzeżenie to podlega ocenie na podstawie art. 3531 k.c., z uwzględnieniem normatywnej konstrukcji warunku określonej w art. 89 k.c.

 

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2012-07-11 II CSK 744/11

W piśmiennictwie od dawna istnieją spory co do dopuszczalności stosowania na zasadzie analogii art. 103 KC do oceny skutków dokonania czynności prawnej przez osobę nie będącą organem albo przekraczającą zakres umocowania organu, a usiłującą działać jako organ osoby prawnej. Zważyć należy, że art. 39 KC nie normuje wprost sankcji w sytuacji dokonania czynności prawnej w imieniu osoby prawnej w charakterze jej organu bez kompetencji do tego. W sytuacji zatem dokonania czynności prawnej w sposób określony hipotezą normy art. 39 § 1 KC występuje sprzeczność dokonanej czynności z normą wyrażoną w art. 38 KC, co skutkuje koniecznością oceny następstw takiego zdarzenia przez pryzmat art. 58 § 1 KC, a to z kolei wyłącza istnienie luki w prawie i możliwość stosowania art. 103 § 1 i 2 KC na zasadzie analogii.

 

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2005-03-03 II CK 409/04

 

Ważność umowy należy oceniać na gruncie przepisów kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 58 § 1 KC, nieważna jest umowa sprzeczna z ustawą. Zgodnie z art. 38 § 1 pkt 5 PrSpółdz, do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia spółdzielni należy podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zatem umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości spółdzielni, zawarta bez uchwały walnego zgromadzenia, byłaby sprzeczna z art. 38 § 1 pkt 5 PrSpółdz i wobec tego nieważna.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - I Wydział Cywilny z dnia 25 lutego 2020 r. I AGa 24/19

Z treści art. 65 § 2 KC wynika nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem. Dla ustalenia, jak strony rzeczywiście pojmowały oświadczenie woli w chwili jego złożenia, może mieć znaczenie także ich postępowanie po złożeniu oświadczenia, np. sposób wykonania umowy. Ustalenie treści czynności prawnej wymaga również uwzględnienia przepisu art. 56 KC, który stanowi, że czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia i ustalonych zwyczajów.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie - I Wydział Cywilny z dnia 18 maja 2018 r. I AGa 125/18

Zgodnie z art. 56 KC czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wprost wyrażone lecz także te, które wynikają z ustawy, zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów. Ograniczenie konkurencji z istoty swojej musi być odnoszone do rynku właściwego bez konieczności jego dokładnego określania w umowie. Odnośnie z kolei do ekwiwalentności świadczeń zauważyć należy, że strony umowy mogły swobodnie negocjować cenę sprzedaży nieruchomości i uwzględnić w niej lub nie ograniczenie wynikające z zakazu konkurencji.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - I Wydział Cywilny z dnia 21 listopada 2017 r. I ACa 695/16

Bez odwołania się do reguł wykładni oświadczeń woli nie można rozstrzygnąć, czy określone zachowania stron stanowią oświadczenia woli, a zapatrywanie, że reguły wykładni oświadczeń woli należy stosować nie tylko przy ustalaniu treści złożonych oświadczeń woli, ale także przy ustalaniu, czy dane zachowania stron stanowią oświadczenia woli, znalazło wyraz również w innych orzeczeniach Sądu Najwyższego.

 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 listopada 2017 r. KIO 2209/17

Nie wszystkie obowiązki muszą być określone expressis verbis w umowie - ma tu zastosowanie zasada wyrażona w art. 56 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów. Natomiast uprawnienie do otrzymania przez kupującego dokumentu gwarancji wraz ze sprzedaną rzeczą wynika wprost z art. 5772 i art. 5773 KC.

Aktualności

 

Zadzwoń do nas:

669 828 958

09 września 2023
PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE OSZUSTWO 286 KK Wbrew obiegowym opiniom, że „za długi nie idzie się
14 sierpnia 2023
Przekształcenie przedsiębiorcy, a sprawa cywilna Przedsiębiorca, który w trakcie procesu cywilnego przekształcił swoją działalność

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

KANCELARIA HRD LEGAL
UL. POTOCKA 35/U1, 01-631 WARSZAWA
TEL.
669 828 958
E-MAIL: KANCELARIA@KANCELARIAHRD.PL

©Kancelaria HRD Legal 2023
Polityka prywatności i cookies