REGULAMIN ŚWIADCZENIA 

USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszym Regulaminem określone zostają warunki i zasady świadczenia przez Kancelarię HRD Legal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Barkocińskiej 6 (kod 03-543, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000681977, NIP 113-294-40-75 (dalej : Kancelaria) usług drogą elektroniczną, w postaci porad prawnych online, za pośrednictwem portalu, mieszczącego się na stronie: kancelariahrd.pl (dalej : Strona). 

2. Warunkiem skorzystania z porad prawnych za pośrednictwem Strony, jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.

3. Porady prawne za pośrednictwem Strony mogą być świadczone na rzecz pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, a także wszelkich osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale posiadających zdolność prawną (dalej: Klient).

4. Zapoznanie się z Regulaminem jest nieodpłatne, i umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. Zasady świadczenia porad prawnych online

1. Świadczenie przez Kancelarię porad prawnych online inicjowane jest poprzez prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie Kancelarii. Następnie Klient wskazuje preferowaną przez siebie formę kontaktu z Kancelarią w jakiej zostanie mu udzielona porada. Klient może wybrać kontakt mailowy, telefoniczny, bądź za pośrednictwem Skype.

2. Informacje przekazane przez Klienta w formularzu kontaktowym powinny zawierać opis stanu faktycznego, ujmować występujący problem prawny, lub wątpliwość – tak by było możliwe udzielenie porady prawnej.

3. Warunkiem przystąpienia przez Kancelarię do udzielenia porady prawnej online, a tym samym zawarcia umowy o udzielnie porady prawnej online - jest akceptacja podanego przez Kancelarię wynagrodzenia, oraz jego uiszczenie na rachunek bankowy Kancelarii o nr 83 1140 2004 0000 3902 7692 8772. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Kancelarii. Księgowania są weryfikowane w dni robocze o godzinie 18:30. 

4. Wynagrodzenie Kancelarii za udzielenie porady prawnej online, jest każdorazowo ustalane indywidualnie z Klientem w zależności od skomplikowania sprawy, zakresu porady, wymiaru czasu pracy, koniecznego do udzielenia porady.

5. Wynagrodzenie jest podawane w złotych polskich z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT.

6. Wraz z akceptacją warunków udzielenia porady, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT. Faktura VAT wystawiana jest na dane osoby, z której rachunku bankowego dokonano przelewu wynagrodzenia, na co Klient wyraża zgodę. W przypadku chęci otrzymania faktury na inne dane Klient zobowiązany jest wskazać dane nabywcy. Faktury VAT są dostarczane wyłącznie w formie elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę

7. Porada jest udzielona po analizie stanu faktycznego opisanego przez Klienta w formularzu kontaktowym, a także po analizie przesłanej przez Klienta dokumentacji.

8. Przez udzielenie porady prawnej online, rozumie się także dokonanie analizy zagadnienia prawnego, przygotowanie projektu pisma, w tym pisma procesowego, umowy, regulaminu, lub innego dokumentu o prawnym znaczeniu.

9. Kancelaria przystępuje do przygotowania porady po weryfikacji zaksięgowania się wynagrodzenia na rachunku bankowym. Czas udzielenia odpowiedzi wynosi od 12 do 72 godzin roboczych, od weryfikacji zaksięgowania się wpłaty. Powyższe nie dotyczy sytuacji w których przedstawione zagadnienie wymaga dłuższej analizy. W takim przypadku klient jest z góry informowany o szacowanym czasie odpowiedzi.

10. Jako odrębne zapytanie, jest traktowane kierowanie dodatkowych pytań lub próśb o dalsze wyjaśnienie.

11. W przypadku zaistnienia niemożliwości udzielenia przez kancelarię porady prawnej online, Kancelaria zobowiązana jest zawiadomić o tym niezwłocznie Klienta. W takim przypadku Klient może zrezygnować z otrzymania porady prawnej i otrzymać zwrot przekazanego Kancelarii wynagrodzenia.

III. Odpowiedzialność 

1. Kancelaria oraz osoby działające w jej imieniu, zobowiązane są do świadczenia porady prawnej online, z należytą starannością, zachowując w tajemnicy informacje, które uzyskano w związku z wykonywaniem zlecenia.

2. Kancelaria nie odpowiada za ewentualne wady porady prawnej online, jeśli wynikają one z udostępnienia niepełnej dokumentacji bądź udzielenia nieprawdziwych albo sprzecznych ze stanem faktycznym informacji niezbędnych do prawidłowego jej udzielenia. Wyłączona jest odpowiedzialność Zleceniobiorcy za utracone korzyści.

3. Kancelaria nie odpowiada za szkody zaistniałe na skutek nieprawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych lub komunikacyjnych oraz za szkody zaistniałe z powodu nieprawidłowego działania urządzeń technicznych lub oprogramowania.

4. Porady prawne online świadczone są w ramach tzw. umów starannego działania. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne, finansowe, czy gospodarcze, wynikłe dla Klienta na skutek zastosowania udzielonej przez Kancelarię porady prawnej w praktyce. Jednocześnie Kancelaria zastrzega, iż porady prawne online świadczone są przez Prawników i stanowią profesjonalną, aczkolwiek subiektywną ocenę przedstawionego przez Klienta zagadnienia, z uwzględnieniem skutków prawnych, w tym potencjalnych zagrożeń.

5. W celu udzielenia porady prawnej online przez Kancelarię, Klient zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych: w tym imienia i nazwiska, a także nr telefonu lub adresu e-mail. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Kancelarię w celu udzielenia porady prawnej online coraz zobowiązuję się do informowania Kancelarii o zmianach podanych w zakresie wymaganym do udzielenia porady prawnej online.

IV. Tryb reklamacyjny 

1. Klient posiadający zastrzeżenia do jakości przygotowanej porady prawnej online tudzież terminu jej otrzymania – może złożyć reklamacje.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kancelaria@kancelariahrd.pl bądź listownie na adres wskazany w komparycji umowy w terminie 7 dni, od uzyskania przez Klienta porady prawnej online.

3. Zgłaszane reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia ich wpłynięcia do Kancelarii, zaś Klient będzie informowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w wiadomości e-mail wysłany na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Kancelaria zobowiązuje się wykonać ponownie poradę prawną, ewentualnie uzupełnić dotychczasową, nie pobierając z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

V. Ochrona danych osobowych 

1. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez Kancelarię, pozyskanych w związku ze świadczeniem porad prawnych online, odbywa się zgodnie z zasadami przewidzianymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

2. Klient przed przesłaniem stanu faktycznego lub jakichkolwiek dokumentów (np. decyzji, akt sprawy, akt postępowania, umów, wezwań etc.) jest zobowiązany dokonać anonimizacji danych osobowych należących do osób trzecich, np. swoich przeciwników procesowych – chyba że przekazanie danych osobowych jest obiektywnie uzasadnione ze względu na charakter Porady i oczekiwania Klienta.

3. Z uwagi na ilość wycen oraz zawartych umów o świadczenie usług Usługodawca nie posiada możliwości technicznych i organizacyjnych, które umożliwiłyby weryfikację stanów faktycznych oraz załączników przekazywanych przez Klienta pod kątem tego, czy nie zawierają one danych osobowych osób trzecich, a następnie usunięcie nadmiarowych danych osobowych. W związku z powyższym w wyniku działań Klienta Usługodawca może dochodzić do przetwarzania przez Usługodawcę tak zwanych danych niezidentyfikowanych (danych UFO), o których mowa w art. 11 RODO.

4. Jeżeli Klient przekazuje jakiekolwiek dane osobowe (swoje i/lub osób trzecich), Usługodawca ma podstawy zakładać, że Klient uzyskał te dane osobowe legalnie i bez naruszania obowiązujących przepisów prawa.

5. W przypadku, gdy Klient nie zastosuje się do powyższych zasad i z tego powodu:

a. osoby trzecie wysuną pod adresem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia lub

b. zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie przez właściwy organ państwowy,

co będzie wiązało się z powstaniem szkody po stronie Usługodawcy (np. w postaci wypłaconego zadośćuczynienia lub zapłaconej administracyjnego kary pieniężnej), Usługodawca może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

VI. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Kancelaria zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których dowiedziała się w związku z udzielaniem porady prawnej online Klientowi. Obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie.

3. W przypadku gdyby jakikolwiek z zapisów Regulaminu okazał się być nieważny lub bezskuteczny, nie wpływa to ważność i skuteczność pozostałych zapisów Regulaminu.

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z udzielaniem porady prawnej online będą roztrzygane przez sądy powszechne właściwe miejscowo, zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.


 

Zadzwoń do nas:

669 828 958

09 września 2023
PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE OSZUSTWO 286 KK Wbrew obiegowym opiniom, że „za długi nie idzie się
14 sierpnia 2023
Przekształcenie przedsiębiorcy, a sprawa cywilna Przedsiębiorca, który w trakcie procesu cywilnego przekształcił swoją działalność

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

KANCELARIA HRD LEGAL
UL. POTOCKA 35/U1, 01-631 WARSZAWA
TEL.
669 828 958
E-MAIL: KANCELARIA@KANCELARIAHRD.PL

©Kancelaria HRD Legal 2023
Polityka prywatności i cookies