09 września 2023
PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE OSZUSTWO 286 KK Wbrew obiegowym opiniom, że „za długi nie idzie się
14 sierpnia 2023
Przekształcenie przedsiębiorcy, a sprawa cywilna Przedsiębiorca, który w trakcie procesu cywilnego przekształcił swoją działalność
10 sierpnia 2023
Ile kosztuje sprawa w sądzie? Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Na wstępie należy zaznaczyć,
19 lipca 2023
LUSTRATOR SPÓŁDZIELNI Zważyszy na coraz większe zainteresowanie spółdzielnią, jako formą prowadzenia działalności gospodarczej,  zauważalne
16 czerwca 2023
CZYM JEST WEKSEL? Weksel to papier wartościowy, który służy do formalizowania zobowiązań pieniężnych. Jest
12 czerwca 2023
SPRZEDAŻ SPADKU Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że istnieje możliwość sprzedaży spadku. Spadkodawca
06 czerwca 2023
TESTAMENT PISEMNY WAŻNOŚĆ W Polsce testament  pisemny (odręczny) jest jednym z rodzajów testamentów, które
05 maja 2023
Złożenie PIT po terminie – co robić? 2 maja upłynął termin składania zeznań PIT
25 kwietnia 2023
Podział majątku wspólnego małżonków

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

 

Zgodnie z treścią art. 31 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa, czyli wspólność ustawowa. W skład tej wspólności majątkowej wchodzą majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.

Do majątku wspólnego należy w szczególności:

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków oraz

 4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie ubezpieczeń społecznych.

 

Co nie wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

 

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

W szczególności, do majątku nieobjętego wspólnością majątkową należą:

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej

 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Ustanie wspólności majątkowej między małżonkami

 

Ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej, nastąpić może na podstawie umowy zawartej pomiędzy małżonkami lub w wyniku orzeczenia sądowego.

 

W tym ostatnim przypadku, co do zasady małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym – czyli ich majątek dzielony jest po 50%.

 

Nierówne udziały w majątku wspólnym

 

Jednocześnie,  z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Kluczowe w tym względzie jest zaistnienie „ważnych powodów” o których mowa powyżej.

 

Ważne powody ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym

Trzeba bowiem zauważyć, że podział majątku, w udziałach innych niż równie jest sytuacją wyjątkową:

 

„(…) dopiero wówczas, gdy małżonek, przeciwko któremu skierowane jest żądanie ustalenia nierównych udziałów, w sposób rażący lub uporczywy nie przyczynia się do powstania dorobku stosownie do posiadanych sił i możliwości zarobkowych. Wyjaśniono, że ocena ważnych powodów ustalenia nierównych udziałów powinna być w tym zakresie kompleksowa, wobec czego należy mieć na względzie całokształt postępowania małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej.”

- tak m.in.: Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 11 sierpnia 2022 r. I CSK 2517/22, Postanowienie Sądu Najwyższego z 15 maja 2020 r., IV CSK 474/19 z 8 lutego 2018 r., II CNP 11/17.

 

Natomiast, należy pamiętać, że  nawet istotnie różny stopień przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego nie stanowi samodzielnej podstawy ustalenia nierównych udziałów w tym majątku- tak m.in. Postanowienia Sądu Najwyższego: z 23 września 1997 r., I CKN 530/97; z 2 października 1997 r., II CKN 348/97; z 17 maja 2002 r., I CKN 643/00; z 24 kwietnia 2013 r., IV CSK 553/12; z 8 lutego 2018 r., II CNP 11/17.

 

Postępowanie o podział majątku wspólnego jest samo z siebie najczęściej postępowaniem charakteryzującym się dużym stopniem złożoności.

Tym bardziej skomplikowane jest prowadzenie postępowania, w którym któraś ze stron domaga się ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

 

Nie mniej, umiejętne prowadzenie postępowania zapewnić może uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia polegającego bądź na uzyskaniu większego niż 50% udziału w dzielonym majątku, bądź uniknięcie tego rodzaju rozstrzygnięcia, gdy to żądanie skierowane jest przeciwko nam.

 

Aktualności

 

Zadzwoń do nas:

669 828 958

09 września 2023
PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE OSZUSTWO 286 KK Wbrew obiegowym opiniom, że „za długi nie idzie się
14 sierpnia 2023
Przekształcenie przedsiębiorcy, a sprawa cywilna Przedsiębiorca, który w trakcie procesu cywilnego przekształcił swoją działalność

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

KANCELARIA HRD LEGAL
UL. POTOCKA 35/U1, 01-631 WARSZAWA
TEL.
669 828 958
E-MAIL: KANCELARIA@KANCELARIAHRD.PL

©Kancelaria HRD Legal 2023
Polityka prywatności i cookies